Όρους και Προϋποθέσεις

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Χρήσης των cookies (Cookies Policy), καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Το English Web House συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα μόνο των επισκεπτών, οι οποίοι συμπληρώσουν τη Φόρμα Επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς Όρους αυτούς. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) και Περιοχή αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Το English Web House θα συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων για σκοπούς ενημερωτικούς ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς αυτούς, για την ανταπόκριση στα ερωτήματά τους ή την επεξεργασία των αιτημάτων τους σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία ή περεταίρω πληροφόρηση. Οι επισκέπτες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Το English Web House δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους επισκέπτες της ή άλλως, εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ρητώς ότι δεν επιθυμούν την αποστολή ανάλογων μηνυμάτων προωθητικής ή ενημερωτικής επικοινωνίας. Επίσης, το English Web House δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους συνεργάτες αυτής (όπως εκδοτικούς οίκους, συνεργάτες εκπαιδευτικούς κτλ) τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία εκτέλεσης διαδικαστικών εργασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη, κατόπιν πάντα συνέναισής του. Το English Web House δεσμεύεται να μην προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο επισκέπτης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού. Το English Web House διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, το English Web House δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές, ούτε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας του English Web House δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση ή τη μη διαβίβαση.